Roots & Shoots International Education Programme

Medzinárodný vzdelávací program Roots & Shoots

“Roots & Shoots vychováva súcitných lídrov”

Martina Urbanová a Tereza Kavalírová

The Ladder of Participation: Level 6

„Ja si myslím, že sme sa naučili, ako to vo svete dospelých ľudí chodí, že si nemôžeme robiť, čo chceme, že namaľujeme na cestu nejaké čiary a to bude všetko, o tom nie je projekt. Je dôležité nevzdávať sa, aj keď nám niekto povie, že napríklad to nevyjde alebo nám to zničia, tak treba ísť ďalej a keby to zničili, tak to skúsiť odznova. Museli sme sa naučiť písať listy, oslovovať ľudí, zháňať financie. Nikdy predtým sme nekomunikovali s úradmi, bolo to veľmi zaujímavé. A konečne sme matiku využili v praxi,“ hovoria žiaci zapojení do programu Roots & Shoots Slovakia.

Čo sa v článku dozviete?

Účel a ciele programu v kontexte participatívnych prístupov

Na základe inšpirácie globálnym vzdelávacím programom Jane Goodall‘s Roots & Shoots prináša nadácia Green Foundation do slovenských škôl jedinečnú metodiku založenú na princípoch service learning (komunitného učenia), ktorá pomáha rozvíjať žiacke kompetencie pre život v udržateľnej spoločnosti.

Už v samotnom názve programu môžeme vidieť jeho podstatu – Roots & Shoots – v preklade „Korene a výhonky“, ktoré metaforicky pomenúvajú silu mladých ľudí meniť veci k lepšiemu.

Hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojím konaním vytvárať lepší svet. Program umožňuje žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie (napr. strategické myslenie, komunikačné zručnosti, schopnosť riešiť problémy a spolupracovať, atď.).

Základnou výzvou programu je pretaviť žiacke znalosti a skúsenosti z jednotlivých predmetov do projektu, ktorý reálne pomôže miestnej komunite. Žiaci sa naučia identifikovať vybrané kľúčové problémy svojej obce a následne prinášať riešenia v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja (Agenda 2030). Na svojich projektoch spolupracujú s miestnou samosprávou, zapájajú firmy, inštitúcie, rodičov, susedov a známych.

Kľúčovú úlohu zohrávajú aj učitelia – tzv. facilitátori, ktorí sprevádzajú tímy na ceste projektom – vedú so žiakmi diskusie, pýtajú sa ich na ich názory, v prípade potreby sa ich snažia naviesť na správne riešenie. Vytvárajú príjemné a bezpečné prostredie, v ktorom je priestor pre sebarealizáciu, reflexiu, ako aj riešenie individuálnych problémov.

Dôležité piliere a ingrediencie programu

Nadácia Green Foundation poskytuje všetky projekty a aktivity bezplatne pre všetky registrované školy na Slovensku. Všetkým registrovaným školám počas prvého ročníka zapojenia ponúka intenzívnu podporu, postavenú na troch základných pilieroch:

  1. metodická podpora (metodická príručka s aktivitami a ďalšie potrebné materiály)
  2. finančná podpora (mini-granty pre všetky úspešné obhájené žiacke projekty),
  3. koordinačná podpora (pravidelné konzultácie s pedagógmi, prepojenie škôl a samospráv, firiem, expertov, eventuálne ďalších lokálnych partnerov)

V prvom ročníku prebiehajú na školách pravidelné konzultácie s pedagógmi. Zavádzanie metodiky programu spočíva v štyroch krokoch, ktoré sú realizované postupne, počas celého školského roka.

Metodika programu, spočívajúca v 4 krokoch:

Celkový proces prípravy a realizácie projektov je rozvrhnutý na obdobie cca. 8-10 mesiacov, opierajúc sa o pravidelné konzultácie s koordinátormi projektu, odborníkmi z praxe, ako aj zástupcami z príslušného úradu obce alebo mesta.

V druhom ročníku (voliteľný) pracujú žiacke tímy na svojich pôvodných komunitných projektoch (zvyšovanie kvality projektov po materiálnej a obsahovej stránke) alebo pracujú na nových témach (v súlade s metodikou Roots & Shoots). Žiaci absolvujú kurz crowdfundingu, na ktorom sa učia vytvárať vlastné videá, články a online kampane, umožňujúce získavať finančné prostriedky pre ich súčasné i budúce projekty.

Po ukončení dvojročného kurzu Roots & Shoots Slovakia sú školy naďalej podporované k účasti na programe, prostredníctvom pravidelnej ponuky vzdelávacích aktivít pre žiakov a pedagógov, participácie na individuálnych projektoch nadácie alebo absolventského modulu pre najaktívnejších účastníkov.

Riziká, které sa vyskytli pri realizácii programu

Riziká ovplyvňujúce program Roots & Shoots často súvisia s vysokou vyťaženosťou učiteľov. Sú to učitelia, ktorí sú progresívni, aktívni, inšpirujúci, prinášajúci škole a žiakom nové príležitosti a rozhľad. Pre ich zápal a vôľu učiť sa a učiť iných novým metódam a praktikám, často nevedia odhadnúť vlastné možnosti a kapacity. Pre vysoké preťaženie sa stáva, že nedokážu venovať programu a samotnej implementácii dostatočný čas a pozornosť. Projekty založené na princípoch service learning, tzv. komunitného vyučovania, tak ako je práve aj vzdelávací program Roots & Shoots, si vyžadujú dostatok času a priestoru počas celého roka. Častokrát novo-zapojení pedagógovia do programu očakávajú projekt, ktorému budú venovať minimum času a získajú veľký výsledok. Toto riziko sa preto snažíme eliminovať už v začiatkoch programu úvodnými konzultáciami s vedením školy, s pedagógmi, ktorí budú viesť program na škole, aby sme nastavili pravidlá spolupráce tak, aby bol program šitý na mieru škole a obe strany mali podobné očakávania.

Nedostatok času a pozornosti priamo ovplyvnil niekoľko projektov. Nedorozumenia môžu nastať v rôznych oblastiach — v nepochopení metodiky, komunikácii s verejnosťou, neskoršom chýbajúcom čase pri vybavovaní povolení alebo spracovaní informácií. Časová príprava a zanalyzovanie vlastných možností je podstatná a smerodajná. Z praxe môžeme uviesť viaceré príklady, kedy žiacky tím na poslednú chvíľu zistil, že povolenie pre projekt od majiteľov pozemku nedostane alebo daný objekt už dostal schválené povolenie pre renováciu od iného projektu, či lokálnej firmy/ podniku, ktorý sa bude tejto renovácii venovať. V oboch prípadoch už učiteľ, koordinátor so žiackym tímom nemal dostatok času na mapovanie svojho okolia, či inej lokality odznova. Aj napriek pôvodnému záujmu detí zapojiť sa do projektu, žiaci ostali demotivovaní a sklamaní. Pri takýchto prípadoch je dôležitá práca koordinátora programu, ktorý dokáže byť nápomocný pri riešení rôznych problémov a takisto predstavuje motivujúci a podporný prvok nielen pre samotných pedagógov ale aj žiakov.

Konkrétny dopad na kompetencie žiakov, študentov

Program Roots & Shoots Slovakia dáva žiakom a študentom skvelú príležitosť pre uvedomenie si niekoľkých zásadných faktorov, ktoré denne využívame pre spoluprácu v rôznych pracovných alebo súkromných oblastiach nášho života. Výhoda zapojenia sa do programu spočíva v umožnení budovania rôznych hodnotových zručností už od skorého veku. Naplánovať a zrealizovať vlastný projekt je vždy veľká výzva a určitý proces, ktorý skrýva mnoho úrovní učenia sa a sú súčasťou strategických kompetencií, ktoré program rozvíja. Spolupracovať a dohodnúť sa v tíme je však možno tou najzákladnejšou. Lenže takýto proces nemá len príjemný a hladký spád udalostí. Riešenie problémov a konfliktov je neoddeliteľná súčasť každého projektu v akejkoľvek sfére, či jeho veľkosti. Integrácia programu Roots & Shoots podporuje schopnosť uplatňovať rôzne rámce na riešenie problémov pri komplexných problémoch globálnej, no hlavne lokálnej udržateľnosti a angažovanosti. Počas tohto procesu rozvíja myslenie v rámci realizovateľných, inkluzívnych a spravodlivých možností a hlavne riešení, ktoré podporujú udržateľný rozvoj. Pochopenie, ako spolupracovať, učiť sa od druhých a dohodnúť sa v tíme sa preto postupne stáva integrálnou súčasťou dennodenných situácií. Porozumieť iným, byť v styku s nimi a byť k nim citlivý („súcitné líderstvo“) je jedným z pilierov programu Roots & Shoots. Rozvoj normatívnych kompetencií podporuje rešpektovať názory, hodnoty a potreby iných členov tímu. Je preto dôležité poznať nástroje ako učiť a podporovať sebareflexiu a osobné ovládanie emócií. Metodika Roots & Shoots poskytuje pre učiteľov, koordinátorov projektu nie len špecializovanú metodickú príručku plnú tipov a aktivít ale i dvojfázové školenie pre pedagógov, kde sa naučia akým spôsobom rozvíjať u žiakov sebareflexiu a kritické myslenie, spracovanie informácií a integrovať vyššie uvedené kompetencie. Vyvrcholenie žiackych príprav projektu spočíva v komunikácii a prezentácii spoločného projektu verejnosti. Počas obhajob svojho projektu odbornej hodnotiacej komisii spoločne ukážu akým spôsobom a na akom probléme komunity pracovali. Prezentácia je taktiež výsledkom dôslednej prípravy a rozvoja digitálnych zručností a využívania online nástrojov.

Dopad na školu, miestnu komunitu

V rámci Roots & Shoots Slovakia sa často stretávame s užitočnými prepojeniami, ktoré program a nadácia aktívne podporuje. Už počas tzv. „Akčných krokov“ sa žiaci stretávajú s predstaviteľmi samosprávy, s rôznymi expertmi (v závislosti od témy projektu) a inými lokálnymi partnermi, s ktorými konzultujú svoje krátkodobé a dlhodobé ciele. Títo predstavitelia sú prizvaní aj k samotným „Obhajobám projektu“. Mnohokrát sa práve tam dokážu najlepšie spojiť spoločné sily a pozdvihnúť úroveň projektu. Veľa škôl túto pomocnú ruku využilo a tak sa žiaci, škola, miesta komunita i mesto vzájomne ovplyvňujú a svojím záujmom a činmi vytvárajú miesto pre lepší, krajší a kvalitnejší život.

Komunitné učenie, ktoré má dopad na školu, miestnu komunitu a aj chod samosprávy si najlepšie ukážeme na príklade 2 žiackych komunitných projektov:

Základná škola Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom

Tím Zelenáči, projekt “Poďme spolu na Zniev“

Zelenáči zo Základnej školy Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom chceli pomôcť zviditeľniť a ukázať krásy hradu Zniev v obci a zlepšiť jeho dostupnosť a bezpečnosť návštevníkom všetkých vekových kategórií v každom ročnom období aj počasí. A hlavne, pomôcť ho zachrániť pred zmiznutím.

Žiacky tím sa snažil upraviť turistický chodník k hradu Zniev a zabezpečiť na ňom vytipované miesta záchytnými reťazami, alebo lanami. Vďaka kampani na Startlabe vyzbierali pre svoj projekt 543 €. Svojim darcom z kampane venovali meno zapísané priamo pri jednej zo skôb, ktorá zabezpečuje bezpečný výstup na hrad.

ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka, Očová

Tím Sovičky, projekt “Zachráňme Tiki-Taku“

Zámerom tohto projektu bolo zveľadenie okolia jazierka v blízkosti obce Očová, ktoré je známe pod miestnym názvom Tiki-Taka.

Projekt „Zachráňme Tiki-Taku“ vznikol z vlastnej iniciatívy žiakov siedmeho ročníka, ktorí toto jazierko (bývalú hnojiskovú jamu) počas celého roka často navštevujú. Vadilo im tam množstvo odpadkov, chýbalo im tam miesto na sedenie. Toto malé jazierko je vyhľadávaným rekreačným miestom obyvateľov Očovej, ktorí tam chodievajú chytať ryby, korčuľovať sa alebo len tak relaxovať. Projekt je určený pre všetkých obyvateľov obce Očová a jej návštevníkov, ktorí radi trávia čas v prírode v prostredí, ktoré neuráža ich zmysly a intelekt, ale práve podnecuje ich zvedavosť a prehlbuje ich poznanie.

Na stiahnutie